titul

 

Psychoanalyticko-psychoterapeutické Sympozium bude ve dnech 5.-7.záři 2024 v Opočně s názvem Úzkost a nestabilita v současné době.  (zájemci se mohou hlásit u asistentky)

Komplexní výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii

Výcvik je akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP jako komplexní program vzdělávání v psychoterapii.

Výcvik je určený pro zájemce u řad psychologů, psychiatrů, lékařů a studentů uvedených oborů, ale je také otevřený pro další vysokoškolské odborníky z pomáhajících profesí a příbuzných oborů.

Úplný výcvik se skládá ze tří částí:

SEBEZKUŠENOSTNÍ SKUPINA

 • 500 výcvikových hodin realizovaných v průběhu 5 let
 • Uzavřená skupina v počtu 10 členů
 • Dvě týdenní soustředění během roku na Psychoanalytické klinice v Opočně
 • Cena za týdenní výcvik (včetně ubytování a snídaní) činí 15.000,- Kč (studenti sleva 1.000,- Kč)

TEORETICKÁ VÝUKA ZÁKLADŮ PSYCHOANALÝZY

 • 300 hodin v průběhu 3 semestrů (15 víkendů - tedy 1,5 roku) na Psychoanalytické klinice v Opočně
 • Teorii přednáší přední čeští a slovenští psychoanalytici a psychoanalytičtí psychoterapeuti
 • Program a podmínky teoretické průpravy najdete na www.iapsa.cz

SUPERVIZE

 • 150 hodin (splňuje podmínky Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapii EFPP)
 • Podmínky supervize najdete na www.iapsa.cz

Aktuálně otvíráme novou výcvikovou skupinu.

Podmínkou zařazení do výcvikové skupiny je absolvovat vstupní pohovor s výcvikovým lektorem.
Zájemci se mohou přihlásit e-mailem:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

 

Rodný dům Sigmunda Freuda: http://www.freudmuseum.cz/

Studijní program (průběh výcviku)

 
 1. Přihláška na výcvik zaslaná asistentce mailem či telefonicky.
 2. Domluva a realizace výběrového pohovoru.
 3. V případě výběru do sebezkušenostní skupiny obdrží frekventant rozhodnutí mailem s následnými informacemi (kdy,kde,jak a pod.). Je mu vystavena Psychoterapeutická smlouva,kterou v průběhu prvého turnusu obdrží a signuje.
 4. Výcvik v sebezkušenostní skupině trvá 5 let v podobě vždy dvou týdenních soustředění v roce na Psychoanalytické klinice v Opočně. Platbu za týdenní výcvik je nutno zaslat na účet Institutu vždy před začátkem týdenního kurzu.
 5. Po skončení sebezkušenostní skupiny (po 5-ti letech) s akceptovatelnou 10% absenci získává frekventant jeden ze tří “malých certifikátů”.
 6. Během trvání skupiny (tedy 5 let) může frekventant vstoupit do teoretického vzdělávání v základech psychoanalýzy v trvání dvou školních let (300 vyukových hodin).
 7. Na teorii se frekventant hlásí písemně u asistentky,u které se doví do kterého běhu bude zařazen. Poté převede poplatek za teorii na účet Institutu do léta před začátkem školního roku .Po ukonćení výukových přednášek (červen) je povinen do jednoho roku absolvovat závěrečnou zkoušku ( v podzimním nebo jarním termínu) -která je zpoplatněná. V případě plné účasti (včetně tolerovatelné 10% absence) dostává zkoušený 3 otázky ,za každých 10% neůčasti je jedna otázka navíc.
 8. Po úspěšném absolvování zkoušky získává frekventant další “malý certifikát”.
 9. Na základě získání “malého certifikátu” z teorie a dosažení minimálně čtvrtého roku v sebezkušenostní skupině má frekventant právo vstoupit do supervize.
 10. Frekventant musí absolvovat minimálně 150 supervizních hodin, minimálně se dvěma supervizory v individuální supervizi a pak 50 hodin ve skupinové supervizi. Supervizory si sám vybírá ze jmenného seznamu supervizorů IAPsA na webových stránkách -jenom tito jsou akceptovatelní. Nemůže to být výcvikový lektor (tedy skupinový trenér) Platba za supervizní hodinu je otázkou domluvy s příslušným supervizorem. Od roku 2023 platí změna - individuální supervize musí mít 100 hodin a skupinová 50 hodin.
 11. Každý supervizor vyhotovi hodnocení průběhu supervizních sessí (komentář , závěr v duchu obstál /neobstál a počet absolvovaných hodin). Tato vyjadření budou zaslana asistentce a v případě naplnění požadovaných 150hodin a s pozitivním hodnocením získává frekventant poslední “malý certifikát”.
 12. Získání všech (tří) malých certifikátů opravňuje frekventanta ke vstupu do kolokviálního řízení. Zde se požaduje písemné zpracování terapeutické kazuistiky pacienta,kterého si frekventant sám vybere a který je veden pod supervizí .( a má s nim minimálně 50superviznich sessí). Práce má mít rozsah aspoň 30stran A4 s veškerými náležitostmi vědecké práce .V papírové podobě bude zaslána všem členům zkušební komise aspoň měsíc před datem kolokviální zkoušky. I kolokviální zkouška je zpoplatněná. Práce může a nemusí být doporučena ke kolokviu. Rozhoduje hlasování komise.
 13. Samotné kolokvium probíhá před komisí gremia IAPsA v podobě obhajoby výše zmíněné terapeutické kazuistiky. Je vždy vypsaný termín .
 14. Oficiální ukončení plného výcviku je realizováno veřejnou promoci vždy v den začátku Sympozia (druhý zářijový víkend) na půdě Psychoanalytické kliniky.
 15. Úspěšnou obhajobou získává frekventant “licenciát” psychoanalytického psychoterapeuta,který pak bude (dle státní příslušnosti) stvrzen zkouškou a případnými dalšími požadavky příslušných národních akreditačních komisí (což vše je již mimo kompetence IAPsA).

Česká psychoanalytická společnost

Pozvánka na odborná setkání
 
Česká psychoanalytická společnost zve kolegy a odbornou veřejnost na cyklus přednášek věnovaných tématu „Nevítané dítě: láska, smrt, fragmentace, kreativita“.
Přednášek je možné se účastnit naživo, případně z důvodu kapacitního omezení online.
 
Nevítané dítě“ je odkazem na Ferencziho článek “The Unwelcome Child and His Death Instinct“, ale téma nabízíme v jeho širším přeneseném významu – jako cokoli, co je v psychoanalýze nebo životě vypuzované, nepřijímané, odmítané: některé psychické stavy, afekty, objekty, fantazie, myšlenky, řeč či citová hnutí ve vztahu k sobě a druhým. Láska, smrt, fragmentace a kreativita jako podtitul cyklu má za cíl autory příspěvků inspirovat – předpokládáme, že jde o pojmenování, která nachází svůj konkrétní výraz v každodenní psychoanalytické praxi a je obecnou součástí lidské zkušenosti.
 
2. květen Filip Mudrík: Atmosféra nevítania ako zakonzervovaný objekt v mysli 
 
6. červen David Holub: Sexuální dysforie a nevítaný jazyk (psycho)sexuality (diskusní komentář Iva Andrejsová)
 
5. září Slavoj Titl: Nevědomé fantazie v PSA. Je ještě PSA tzv. talking therapy?
 
3. říjen Miroslav Petržela: Kůže, kterou nosím: Sexuality a gender (teorie, klinika a viněty)
 
7. listopad Martin Babík: Nevítané deti, myšlienky, teórie alebo ľudia v psychoanalýze? Stekel, Jung, Ferenczi a Khan (diskusní komentář Luba Březinová)
 
5. prosinec Tomáš Puškárik: Nevítané dieťa, zvedené dieťa. K mysleniu Sándora Ferencziho a Jeana Laplancha
 

  

Cena Jiřiho Kocourka

Kristina Sarisová se stala pro rok 2021 prvním laureátem Ceny Jiřího Kocourka pro mladé psychoanalytiky svoji praci -Zapomenutý osud Sabiny Spielreinové ( viz Libri a Odkazy).

Druhou laureátkou Ceny Jiřiho Kocourka pro mladé psychoanalytiky pro rok 2022 se stala PhDr. Zuzana Kráčmarová Turáková s prací Nevědomé fantazie, nevědomé konflikty a koluzia páru.

Třetím laureátem Ceny Jiřího Kocourka pro mladé psychoanalytiky pro rok 2023 se stal Mgr. Filip Mudrík s prací O vyzname pritomnej neprítomnosti v analytickom stretnuti.

 

“Byla založena Cena Jiřího Kocourka určena pro nejlepšÍ odbornou práci mladého psychoanalytika Posuzovací komise (Cipro, Nagajová, Oral, Šikl, Titl) vždy jednou za rok vyhodnotí nejlepší práci. Návrhy a práce zasílejte výše jmenovaným“

Smysl ceny:

Základní myšlenka pro vznik této ceny je pocit spoluodpovědnosti za další vývoj psychoanalýzy v Česku a na Slovensku.

Cena Jiřího Kocourka má přispět k motivaci začínajících psychoanalytiků a psychoanalytických psychoterapeutů k většímu zájmu o publikování odborných prací z oblasti psychoanalýzy.

Cena bude udílena každoročně od roku 2021 pro nejlepší odbornou publikaci na základě hodnocení komise složené ze zkušených psychoanalytiků a psychoanalytických psychoterapeutů.

Udělení ceny pro odborně fundované začínající psychoanalytiky a psychoanalytické psychoterapeuty nebude mít jen prestižní hodnotu, ale váže se na ni také nemalá finanční odměna.

Pro koho je cena určena:

Cena se bude týkat především mladých kolegů, kteří se vzdělávají v psychoanalytických institutech v Čechách a na Slovensku. Konkrétně se jedná o tyto vzdělávací instituty: BIP, ČPS, ČSPAP, IAPSA, SSPAP případně další zahraniční psychoanalyticky orientované instituty.

Mladým či začínajícím analytikem máme na mysli ty kolegy, kteří jsou maximálně do 5 let po oficiálním ukončení svého výcviku v individuální či skupinové psychoanalýze nebo psychoanalytické psychoterapii případně jsou ještě ve výcvikovém procesu.

Je možné do soutěže o Cenu doporučit či přihlásit i kolegu, který má zajímavou publikaci, ale sám o přihlášení nejeví zájem.

Organizační informace:

Zájemce o získání Ceny Jiřího Kocourka pošle text své práce na emailovou adresu: cenajk@seznam.cz a k textu přiloží svůj stručný profesní/výcvikový životopis včetně několika vět, proč se rozhodl o cenu usilovat.

Uzávěrka pro odevzdání prací je každoročně do 30. 6., aby hodnotící komise mohla práce v klidu přečíst, prodiskutovat a hlasováním rozhodnout o jediném vítězi soutěže o Cenu Jiřího Kocourka.

Výsledek bude vždy slavnostně vyhlášen na každoročním Psychoanalytickém a psychoterapeutickém symposiu v Opočně začátkem září.

Byli bychom rádi, kdyby vítězný text autor osobně mohl odprezentovat na Symposiu a zúčastnil se následné diskuse v odborném plénu v přátelské a kolegiální atmosféře.

Odborná práce by neměla být staršího data, ale měla by být vyhotovena v časovém rozmezí 5 let po ukončení autorova výcviku. Její odevzdání chápeme jako čestné slovo autora, že práce splňuje požadované náležitosti.

Práce mohou být ryze teoretické i s přesahem mimo klinickou oblast, nebo kasuistiky, které poukazují na určité nové a originální autorovy myšlenky. Preferujeme spíše tvořivost a invenci před školometskými pracemi sepsanými pouze pro účel absolvování výcviku.

Členové hodnotící komise jsou: Doc. PhDr. Jiří Kocourek, Ph.D., PhDr. Slavoj Titl, PhDr. Jan Šikl, PhDr. Martin Cipro, Ph.D., PhDr. Anna Nagajová, PhDr. Ivo Oral

Informace / Aktuality

Nabídka supervizního víkendu ve skupině v Opočně

PhDr. Martin Cipro, Ph.D. pořádá v rámci IAPSA další supervizní víkend v termínu 1.-2.2.2025 v Opočně (v sobotu od 10:00 do 21:00 a v neděli od 8:00 do 13:00). Celkem 14 uznaných supervizních hodin. Cena je 7.000,- Kč včetně ubytování a snídaně. Zájemci se mohou hlásit na email: martin.cipro@volny.cz nebo na tel.: 604 418 523.

Kredity pro komplexní vzděláváni

Věc: přidělení evidenčního čísla a kreditních bodů komplexnímu vzdělávacímu programu v psychoterapii pro zdravotnictví „Výcvik v psychoanalytické psychoterapii“ Vážený pane docente na základě Vaší žádosti a dle přiložených dokumentů, bylo přiděleno komplexnímu vzdělávacímu programu v psychoterapii pro zdravotnictví „Výcvik v psychoanalytické psychoterapii“, který byl zahájen v letech 2013 až 2017, a v letech 2018 až 2023, schválenému Komisí ČPtS ČLS JEP, PS ČLS JEP a AKP ČR, pro schvalování psychoterapeutických výcviků ve zdravotnictví a pořádaným společností – Institut aplikované psychoanalýzy: Za ukončený modul teorie 200 hodin – 30 kreditů. Za ukončený modul praktické/sebezkušenostní části 500 hodin – 75 kreditů. Za ukončený modul supervize 150 hodin – 23 kreditů.

Studijní oddělení

Vytvořili jsme Studijní oddělení pod vedením asistentky ing. Romaňukové - pouze jí prosím adresovat veškeré otázky, doplňky a žádostí a pod. ohledně formálního a administrativního charakteru výcviku. Tréninkoví lektoři nebudou frekventanty o čemkoliv týkající se formální podoby výcviku informovat a rozhodovat - vše je nalezitelné na našem webu a na Studijním oddělení V případě otázek akceptance , či vyloučení či podobně budou tyto skutečnosti projednávány na grémiu

Kolokvium

Podzimní termín 19.10. 2024
V Opočně na klinice
poplatek 3000 Kč.
(kolokviální práci prosím zašlete aspoň měsíc předem zkoušejícím a to v papírové podobě)
Přihlášku poslat do 31.8.2024

Zkoušky

Podzimní termín 19.10.2024

Oznámení

Přihlášku do kurzu teorie zaslat asistence

Upozornění

Za vyhotovení kopie certifikátu
300 Kč,
za jiné dokumenty budeme požadovat platbu
200 Kč za stránku
Pro vystavení všech faktur se prosím obracejte na asistentku asisten.iapsa@seznam.cz

Registrace

Přihlášky ke zkouškám a kolokviu na
e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz