titul

V minulém roce jsme slavili 30 let existence Institutu aplikované psychoanalýzy

 

“Na základě vládního usnesení jsme zrušili lednové teoretické vzdělávání.“

 

Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové!

Dovolte mi na úvod 27. psychoanalyticko-psychoterapeutického symposia pronést několik slov k letošnímu již 30. výročí založení Institutu aplikované psychoanalýzy.

Čas letí velice neúprosně - vždyť právě před 5 lety jsme zde slavili 25. výročí a jakoby to bylo včera, jen jsme zase o 5 let dál…

Pojďme se tedy na chvíli zamyslet nad vývojem Institutu, který před 30 lety založil Jiří Kocourek v součinnosti s řadou kolegů – výcvikových lektorů. Můžeme ilustrovat práci institutu v letech 1990 – 2020 krátkou statistikou relativně přesných čísel:

 • Celkový počet ukončených výcvikových skupin je 47
 • Aktuálně běží 11 výcvikových skupin
 • Celkový počet absolventů sebezkušenostních skupin je aktuálně 409
 • Počet kolegů, kteří plně dokončili kompletní výcvik - tedy všechny 3 stupně, je 51
 • Celkový historický počet výcvikových lektorů je 18, aktuálně je 8 lektorů
 • Počet aktuálně praktikujících supervizorů je 11
 • Počet přednášejících v teoretické část výcviku se mi bohužel nepodařilo zpětně dohledat, ale pohybuje se kolem cca 50 odborníků z oblasti psychoanalýzy a psychoanalytické psychoterapie.

Institut aplikované psychoanalýzy je tedy dnes vcelku tradiční a konzervativní vzdělávací instituce, která si chce zachovat některé prvky z již 30 let prověřené zkušenosti vedení výcvikových skupin (například dvojice výcvikových lektorů je určitý archaismus) a současně chce být moderní a rozvíjející se organizací, která implementuje také nové přístupy v práci se skupinou (např. v duchu přístupu „Group Analysis“). Skupiny samozřejmě odrážejí především přístup svého výcvikového lektora, jeho osobnost, jeho vlastní výcvik, jeho teoretickou víru, jeho supervizní zkušenosti, atd. Koneckonců každá skupina je tak dobrá, jak dobrý je její výcvikový lektor…

Jiří Kocourek i po 30 letech práce pro institut přináší stále nové podněty, jak motivovat mladé kolegy k psychoanalýze. V současné době institut aplikované psychoanalýzy iniciuje každoroční udílení ceny za nejlepší odbornou práci mladých začínajících analytiků. Myšlenka pro tuto „Cenu Jiřího Kocourka“ (takto jsem si ji zatím neoficiálně označil) vznikla z jeho pocitu spoluodpovědnosti za další vývoj psychoanalýzy v našich zemích a Jiří chce touto formou aspoň částečně kompenzovat vše to, co mu psychoanalýza přinesla. Udělení ceny pro odborně fundované začínající psychoanalytiky a psychoanalytické psychoterapeuty nebude mít jen prestižní hodnotu, ale váže se na ni také nemalá finanční odměna. O detailech a podmínkách udělování „Ceny Jiřího Kocourka“ v současnosti vedeme diskusi v rámci již ustanovené odborné hodnotící komise složené z psychoanalytiků a psychoanalytických psychoterapeutů. Cena se bude týkat mladých kolegů, kteří se vzdělávají v psychoanalytických institutech v Čechách a na Slovensku.

Další plány institutu aplikované psychoanalýzy do budoucna jsou zaměřené především na pokračování výcvikových aktivit, teoretického vzdělávání a především se potřebujeme více zaměřit na supervizní práci. Rádi bychom ještě více spolupracovali s kolegy z partnerských institutů právě v oblasti výcviku v psychoanalytické supervizi. Chceme se také zaměřit na výcvik v supervizi pro pracovníky v sociálních službách, které nově vznikající zákon o sociálních službách bude více nutit k supervizním aktivitám. Plánujeme založit jakousi „subkatedru“ pro výcvik v supervizi pro pracovníky v sociálních službách, který bude obnášet minimálně 200 výcvikových hodin.

Pro dobrý chod a rozvoj institutu aplikované psychoanalýzy jsou nenahraditelní kvalitní kolegové z řad našich absolventů i z partnerských psychoanalytických institutů. Budeme rádi, když se mladí kolegové budou ucházet o aktivní spolupráci s IAPSA, aby se náš tým mohl stále rozrůstat a diverzifikovat.

Na závěr tohoto úvodního proslovu bych chtěl především poděkovat „otci – zakladateli“, Jiřímu Kocourkovi za jeho neúnavnou práci pro institut, za kontinuální rozvoj kvality výcviku, za jeho otevřenost a za šíření psychoanalýzy i mezi širší odbornou veřejnost. Za 30 let života institutu Jiří Kocourek skutečně prokázal, že žije psychoanalýzou, která je mu životní filosofií a způsobem chápání světa. Tímto způsobem myšlení nakazil mnohé z nás, kteří chceme aktivně participovat na rozvoji institutu, na týmové práci a celoživotním vzdělávání sebe i našich mladších kolegů. Můj dík tedy patří celému internímu i externímu týmu Institutu aplikované psychoanalýzy.

A v neposlední řadě díky i vám, všem absolventům, kteří šíříte dobré jméno našeho institutu, psychoanalýzy a psychoanalytické psychoterapie.

Přeji tedy Institutu aplikované psychoanalýzy mnoho zdaru do dalších let a Jiřímu přeji mnoho zdraví a pevné nervy!

Martin Cipro

 

 “Byla založena Cena Jiřího Kocourka určena pro nejlepšÍ odbornou práci mladého psychoanalytika Posuzovací komise (Cipro, Nagajová, Oral, Šikl, Titl) vždy jednou za rok vyhodnotí nejlepší práci. Návrhy a práce zasílejte výše jmenovaným“

 

Smysl ceny:

Základní myšlenka pro vznik této ceny je pocit spoluodpovědnosti za další vývoj psychoanalýzy v Česku a na Slovensku.

Cena Jiřího Kocourka má přispět k motivaci začínajících psychoanalytiků a psychoanalytických psychoterapeutů k většímu zájmu o publikování odborných prací z oblasti psychoanalýzy.

Cena bude udílena každoročně od roku 2021 pro nejlepší odbornou publikaci na základě hodnocení komise složené ze zkušených psychoanalytiků a psychoanalytických psychoterapeutů.

Udělení ceny pro odborně fundované začínající psychoanalytiky a psychoanalytické psychoterapeuty nebude mít jen prestižní hodnotu, ale váže se na ni také nemalá finanční odměna.

Pro koho je cena určena:

Cena se bude týkat především mladých kolegů, kteří se vzdělávají v psychoanalytických institutech v Čechách a na Slovensku. Konkrétně se jedná o tyto vzdělávací instituty: BIP, ČPS, ČSPAP, IAPSA, SSPAP případně další zahraniční psychoanalyticky orientované instituty.

Mladým či začínajícím analytikem máme na mysli ty kolegy, kteří jsou maximálně do 5 let po oficiálním ukončení svého výcviku v individuální či skupinové psychoanalýze nebo psychoanalytické psychoterapii případně jsou ještě ve výcvikovém procesu.

Je možné do soutěže o Cenu doporučit či přihlásit i kolegu, který má zajímavou publikaci, ale sám o přihlášení nejeví zájem.

Organizační informace:

Zájemce o získání Ceny Jiřího Kocourka pošle text své práce na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a k textu přiloží svůj stručný profesní/výcvikový životopis včetně několika vět, proč se rozhodl o cenu usilovat.

Uzávěrka pro odevzdání prací je každoročně do 30. 6., aby hodnotící komise mohla práce v klidu přečíst, prodiskutovat a hlasováním rozhodnout o jediném vítězi soutěže o Cenu Jiřího Kocourka.

Výsledek bude vždy slavnostně vyhlášen na každoročním Psychoanalytickém a psychoterapeutickém symposiu v Opočně začátkem září.

Byli bychom rádi, kdyby vítězný text autor osobně mohl odprezentovat na Symposiu a zúčastnil se následné diskuse v odborném plénu v přátelské a kolegiální atmosféře.

Odborná práce by neměla být staršího data, ale měla by být vyhotovena v časovém rozmezí 5 let po ukončení autorova výcviku. Její odevzdání chápeme jako čestné slovo autora, že práce splňuje požadované náležitosti.

Práce mohou být ryze teoretické i s přesahem mimo klinickou oblast, nebo kasuistiky, které poukazují na určité nové a originální autorovy myšlenky. Preferujeme spíše tvořivost a invenci před školometskými pracemi sepsanými pouze pro účel absolvování výcviku.

Členové hodnotící komise jsou: Doc. PhDr. Jiří Kocourek, Ph.D., PhDr. Slavoj Titl, PhDr. Jan Šikl, PhDr. Martin Cipro, Ph.D., PhDr. Anna Nagajová, PhDr. Ivo Oral

 

 

 

 

 

Komplexní výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii

Výcvik je akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP jako komplexní program vzdělávání v psychoterapii.

Výcvik je určený pro zájemce u řad psychologů, psychiatrů, lékařů a studentů uvedených oborů, ale je také otevřený pro další vysokoškolské odborníky z pomáhajících profesí a příbuzných oborů.

Úplný výcvik se skládá ze tří částí:

SEBEZKUŠENOSTNÍ SKUPINA

 • 500 výcvikových hodin realizovaných v průběhu 5 let
 • Uzavřená skupina v počtu 10 členů
 • Dvě týdenní soustředění během roku na Psychoanalytické klinice v Opočně
 • Cena za týdenní výcvik (včetně ubytování a snídaní) činí 12.500,- Kč (studenti sleva 1.000,- Kč)

TEORETICKÁ VÝUKA ZÁKLADŮ PSYCHOANALÝZY

 • 200 hodin v průběhu dvou semestrů (10 víkendů) na Psychoanalytické klinice v Opočně
 • Teorii přednáší přední čeští a slovenští psychoanalytici a psychoanalytičtí psychoterapeuti
 • Program a podmínky teoretické průpravy najdete na www.iapsa.cz

SUPERVIZE

 • 150 hodin (splňuje podmínky Evropské federace pro psychoanalytickou psychoterapii EFPP)
 • Podmínky supervize najdete na www.iapsa.cz

Aktuálně otvíráme novou výcvikovou skupinu.

Podmínkou zařazení do výcvikové skupiny je absolvovat vstupní pohovor s výcvikovým lektorem.
Zájemci se mohou přihlásit e-mailem:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

 

Rodný dům Sigmunda Freuda: http://www.freudmuseum.cz/

Studijní program (průběh výcviku)

 
 1. Přihláška na výcvik zaslaná asistentce mailem či telefonicky.
 2. Domluva a realizace výběrového pohovoru.
 3. V případě výběru do sebezkušenostní skupiny obdrží frekventant rozhodnutí mailem s následnými informacemi (kdy,kde,jak a pod.). Je mu vystavena Psychoterapeutická smlouva,kterou v průběhu prvého turnusu obdrží a signuje.
 4. Výcvik v sebezkušenostní skupině trvá 5 let v podobě vždy dvou týdenních soustředění v roce na Psychoanalytické klinice v Opočně. Platbu za týdenní výcvik je nutno zaslat na účet Institutu vždy před začátkem týdenního kurzu.
 5. Po skončení sebezkušenostní skupiny (po 5-ti letech) s akceptovatelnou 10% absenci získává frekventant jeden ze tří “malých certifikátů”.
 6. Během trvání skupiny (tedy 5 let) může frekventant vstoupit do teoretického vzdělávání v základech psychoanalýzy v trvání jednoho školního roku (200 výukových hodin).
 7. Na teorii se frekventant hlásí písemně u asistentky,u které se doví do kterého běhu bude zařazen. Poté převede poplatek za teorii na účet Institutu do léta před začátkem školního roku .Po ukonćení výukových přednášek (červen) je povinen do jednoho roku absolvovat závěrečnou zkoušku ( v podzimním nebo jarním termínu) -která je zpoplatněná. V případě plné účasti (včetně tolerovatelné 10% absence) dostává zkoušený 3 otázky ,za každých 10% neůčasti je jedna otázka navíc.
 8. Po úspěšném absolvování zkoušky získává frekventant další “malý certifikát”.
 9. Na základě získání “malého certifikátu” z teorie a dosažení minimálně čtvrtého roku v sebezkušenostní skupině má frekventant právo vstoupit do supervize.
 10. Frekventant musí absolvovat minimálně 150 supervizních hodin, minimálně se dvěma supervizory v individuální supervizi a pak asi polovinu a méně požadovaných hodin v supervizi skupinové . Supervizory si sám vybírá ze jmenného seznamu supervizorů IAPsA na webových stránkách -jenom tito jsou akceptovatelní. Nemůže to být výcvikový lektor (tedy skupinový trenér) Platba za supervizní hodinu je otázkou domluvy s příslušným supervizorem.
 11. Každý supervizor vyhotovi hodnocení průběhu supervizních sessí (komentář , závěr v duchu obstál /neobstál a počet absolvovaných hodin). Tato vyjadření budou zaslana asistentce a v případě naplnění požadovaných 150hodin a s pozitivním hodnocením získává frekventant poslední “malý certifikát”.
 12. Získání všech (tří) malých certifikátů opravňuje frekventanta ke vstupu do kolokviálního řízení. Zde se požaduje písemné zpracování terapeutické kazuistiky pacienta,kterého si frekventant sám vybere a který je veden pod supervizí .( a má s nim minimálně 50superviznich sessí). Práce má mít rozsah aspoň 30stran A4 s veškerými náležitostmi vědecké práce .V papírové podobě bude zaslána všem členům zkušební komise aspoň měsíc před datem kolokviální zkoušky. I kolokviální zkouška je zpoplatněná.
 13. Samotné kolokvium probíhá před komisí gremia IAPsA v podobě obhajoby výše zmíněné terapeutické kazuistiky. Je vždy vypsaný termín .
 14. Oficiální ukončení plného výcviku je realizováno veřejnou promoci vždy v den začátku Sympozia (druhý zářijový víkend) na půdě Psychoanalytické kliniky.
 15. Úspěšnou obhajobou získává frekventant “licenciát” psychoanalytického psychoterapeuta,který pak bude (dle státní příslušnosti) stvrzen zkouškou a případnými dalšími požadavky příslušných národních akreditačních komisí (což vše je již mimo kompetence IAPsA).

Informace / Aktuality

Kolokvium

Kolokvium 16.4.2021
V Opočně na klinice
poplatek 2500kč.

Teorie

Registrujeme přihlášky do kurzu teoretického vzdělávání na rok 2021/2022
Zájemci se mohou hlásit písemně
e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz

Zkoušky

Termín zkoušky z teorie
27.2.2021
V Opočně na klinice
Zkouška je pro frekventanty zpoplatněná 1000Kč.

Upozornění

Za vyhotovení kopie certifikátu
300 Kč,
za jiné dokumenty budeme požadovat platbu
100 Kč za stránku
Pro vystavení všech faktur se prosím obracejte na asistentku asisten.iapsa@seznam.cz

Registrace

Přihlášky ke zkouškám na
e-mail: asistent.IAPsA@seznam.cz